องค์กรของเรา
 • ชื่อตามใบอนุญาต โรงเรียนกวดวิชา มนชนก ใบอนุญาตเลขที่ 1/2549 จ.นครนายก
 • ชื่อเรียกสามัญ โรงเรียนกวดวิชา E2S (Education To Success)
 • ที่ตั้ง เลขที่ 181 ม.3 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร 037-326218
 • บริหารงานโดย พ.อ. ดร.เอกภพ ภาณุมาศตระกูล โทร 087-5566772
ความเป็นมาของโรงเรียนกวดวิชา E2S
              โรงเรียนกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร E2S (Education To Success) เกิดขึ้นเนื่องจากแรงบันดาลใจของกลุ่มคณาจารย์รุ่นใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์ ต้องการสร้างโรงเรียนกวดวิชาที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ ในการเตรียมความ พร้อมของน้อง ๆ ที่ต้องการสอบเข้า รร.เตรียมทหาร ทั้งทางด้านวิชาการ พลศึกษา และสภาพจิตใจ โดยการสอนให้น้อง ๆ สามารถเข้าใจบทเรียนได้โดยง่าย มีสูตรและเทคนิคคิดลัด คิดเร็ว เทคนิคการจำ ที่จะช่วยให้น้อง ๆ มีความพร้อมและมั่นใจมากขึ้นที่จะก้าวเข้าสู่สนามสอบ ฝึกพละศึกษา เพื่อให้น้องๆ มีสภาพร่างกาย ที่พร้อมต่อการทดสอบ และปรับทัศนคติของน้องๆ ให้มีความมุ่งมั่น และตั้งใจ ที่จะเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์ของเราคือ เสริมสร้างสมรรถนะ เพิ่มทักษะความรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ
 • เสริมสร้างสมรรถนะ คือ การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย แนะนำเทคนิคการฝึกพละศึกษา ใหน้อง ๆ ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการทดสอบ และพร้อมที่จะรับการฝึกเป็นนักเรียนทหาร
 • เพิ่มทักษะความรู้ คือ การเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ความรู้ ความชำนาญ ให้สามารถผ่านการทดสอบความรู้ของแต่ละเหล่าทัพ เพื่อก้าวเข้าสู่รั้วของสถาบันทหารอย่างภาคภูมิใจ
 • มุ่งสู่ความสำเร็จ คือ การเตรียมความพร้อมทางด้านทัศนคติ และสภาพจิตใจ ให้มีความคิดเชิงบวก ต่อการที่จะเข้าเป็นนักเรียนทหาร และเตรียมความพร้อมทางด้านการอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นหมู่คณะ การปฏิบัติตามคำสั่ง รวมถึง การฝึกระเบียบวินัย
นโยบาย 7 ประการ
 • สร้างเสริมสุขภาพ และพลานามัยที่สมบูรณ์
 • เพิ่มพูน พัฒนา บุคลากร และการเรียน การสอนให้มีคุณภาพ
 • พัฒนาสังคม ท้องถิ่น และสภาพแวดล้อม ให้น่าอยู่
 • ปลูกฝังสำนึกดี มีระบบเกียรติศักดิ์ มีความมุ่งมั่น ก้าวสู่ความสำเร็จ
 • สร้างความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย และการยอมรับ ในหมู่คณะ
 • เตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 • สร้างคนดี มีคุณค่า สูู่่สังคม


โรงเรียนกวดวิชา E2S มีแต่สิ่งดีๆที่จะมอบให้น้องๆ
 • การเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่มี ประสบการณ์จาก รร.เตรียมทหารและ รร.เหล่าทัพโดยตรง พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีการย้อมแมว
 • มีเทคนิคในการสอน เรื่องยากๆ ให้จำได้ง่าย!
 • รู้เทคนิคการทำข้อสอบให้ถูกต้องและรวด เร็ว พร้อมเทคนิคการเดาคำตอบที่มีเปอร์เซ็นต์ถูกต้องสูง
 • มีนักเรียนนายร้อยรุ่นพี่มาแนะนำ ประสบการณ์โดยตรง
 • สถานที่เรียนและที่พักมีความร่มรื่น สงบ ทำให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น
 • ฝึกภาคพละศึกษา โดยเน้นท่าที่ใช้ในการสอบ
 • คอร์สพิเศษ! สำหรับน้อง ๆ ที่ยังว่ายน้ำไม่เก่งจะได้รับการดูแลฝึกว่ายน้ำเพิ่มเติมเป็นพิเศษ

เยี่ยมชมสถานที่ของเรา
อาคารโรงเรียนกวดวิชา E2S
ห้องรับรอง และสำนักงาน
ห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ
ล็อคเกอร์เก็บของส่วนตัว
มุมพักผ่อนติดตามข่าวสาร
มุมอ่านหนังสือ
คลิ กเพื่อดูสถานที่อย่างละเอียด
ห้องน้ำสะอาดจำนวนเพียงพอ


โรงเรียนกวดวิชา E2S เลขที่ 181หมู่ 3 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ 087-5566772 , 037-326218 email : e2stutor@gmail.com